top of page
Squares_with_Concentric_Circles.jpg

 Často kladené otázky 

 FAQ 

Než budete psát a volat, zkuste zjistit informace zde.

Více o programu

 

Navazující magisterský program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (dále jen program) je vzdělání v oboru sociální práce (více https://www.inovacevpsychiatrii.cz/). Absolvent bude mít splněná jak kritéria Asociace vzdělavatelů v sociální práci, tak kritéria MPSV ČR pro regulované povolání.

 

Co musím mít vystudováno?

Nezbytné je řádně ukončené studium v kterémkoli typu studijního programu. Psychoterapie, resp. aplikovaná psychoterapie je důležitou součástí studia ve smyslu požadavku MZ ČR reformy v psychiatrii (např. pro sociální pracovníky je doporučený alespoň zahájený akreditovaný psychoterapeutický výcvik).

 

Jak je to s psychoterapeutickým výcvikem?

Co se týče psychoterapeutického výcviku (dále jen výcvik), bude se studentům (hlavně těm, kteří mají zájem o specializaci aplikovaná psychoterapie) vřele doporučovat. Kompletní výcvik ale nebude součástí povinného kurikula programu, nebude tedy závazný.

 

Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii v rozsahu pěti let je nabízen studentům i ne-studentům. Na UP Probíhá ve formě celoživotního vzdělávání (CŽV) – tedy je placený. Lektoři provedou výběr do výcviku nezávisle na výuce programu, podle vlastního uvážení. Studenti mají možnost se do výcviku přihlásit – při výběru se však bude dbát na všechny zásady výcviku (např. duální vztahy, paralelní vztahy). Výhodou studenta programu, který bude zařazen do tohoto výcviku, je možnost absolvovat teoretickou část v rámci kurikula programu, což je zdarma. Psychoterapeutický výcvik má schválenou akreditaci ČAP a IPVZ. Teoretickou část si budou „ne-studenti“ platit a bude probíhat jako samostatný program CŽV. Ostatní části výcviku si budou platit všichni účastníci.

 

Pro ty studenty, kteří alespoň nezahájí jakýkoliv akreditovaný výcvik, bude v kurikulu programu připravený adekvátní předmět (v rozsahu cca 200 hodin), který akreditujeme na MPSV.

Jaké jsou podmínky přijetí?

 

Pro přijetí je potřeba splnit tyto podmínky:

  • V termínu od 1. 11. 2023 do  15. 3. 2024 podat přihlášku (eprihlaska.upol.cz) a zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 790 Kč (nejlépe v e-přihlášce nejlépe platební kartou).

  • Řádně ukončené studium v kterémkoli typu studijního programu – úředně ověřenou kopii diplomu je třeba zaslat na studijní oddělení nebo přinést k zápisu do studia – bez úředně ověřené kopie diplomu není možné přijetí ke studiu a zápis.

  • Absolvovat přijímací zkoušku (uchazeči, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 14 dní před termínem jejího konání a to prostřednictvím e-přihlášky v sekci Dokumenty).

  • Absolvovat zápis ke studiu (rozpis termínů zápisů ke studiu bude zveřejněn na webových stránkách CMTF UP).

Odkaz níže vám otevře text týmu odborníků sestavených MPSV, který se přímo týká obsahu nového programu:  

DOPAD REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE DO OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Má studium specializace?

Ano. Studium v tomto programu má dvě specializace: Aplikovaná psychoterapie a Inovace v sociální práci. Specializaci si student nevolí hned při nástupu do programu, ale až po prvním roce studia. Pro volbu specializace je klíčové absolvování dvou seminářů v letním semestru prvního ročníku, které prověří studentovy schopnosti zvládnout jednotlivé specializace.

Jsou studenti programu řádnými studenty vysoké školy?

Ano. Studenti programu jsou řádnými studenty podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách.

V případě kombinované formy studia stát za studenty neplatí zdravotní pojištění. Roli zde nehraje ani věk 26 let, ten pro studium v jiné než prezenční formě nemá žádný význam.

Je kapacita programu omezena? Podle čeho bude rozhodnuto o přijetí?

Kapacita programu je omezena na 30 studentů v prezenční a 70 studentů v kombinované formě. Podmínkou k přijetí je úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Jaká je délka studia?

Standardní dobou studia v tomto navazujícím magisterském studijním programu jsou 3 roky. Maximální dobou studia (nejdelší možnou) je 6 let. Student může v průběhu studia požádat o přerušení studia.

 

 

Mohu studium přerušit?

Ano. Za dobu studia můžete studium přerušit až na dva semestry (1 akademický rok). Přerušení může být buď po jednotlivých semestrech (2x za studium jeden semestr) nebo dohromady (1x za studium 2 semestry vcelku).

 

 

Proč je program tříletý?

V rámci programu dosáhne absolvent plné kvalifikace sociálního pracovníka. Podle standardů pro přípravu sociálních pracovníků musí být vzdělávání nejméně tříleté. Součástí programu ve specializaci na aplikovanou psychoterapii jsou rovněž rozsáhlé psychoterapeutické výcviky, které vyžadují delší čas ke studiu a nácviku.

Je součástí programu praxe?

Ano. Ve 3. – 6. semestru (2. – 3. ročník) bude probíhat praxe, vždy v rozsahu 120 hodin za semestr. Praxe může být vykonávána průběžně během semestru.

 

 

Je studium bezplatné?

Univerzita Palackého v Olomouci jakožto veřejná vysoká škola nestanovuje školné. Stanovuje však v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách poplatky spojené se studiem, mezi které spadá i poplatek za studium v nadstandardní době. Více informací za jakých podmínek se tento poplatek stanovuje naleznete ZDE.

 

Jaký je poplatek za delší studium?

Výše poplatku za studium v nadstandardní době (tzv. delší studium) je stanovena vnitřním předpisem UP, a to Statutem UP. Aktuálně činí 20 tis. Kč za každých započatých šest měsíců studia v nadstandardní době. Více informací naleznete ZDE.

Jaké jsou podmínky pro studium zájemců ze Slovenska?

Zájemci ze Slovenska mají stejné podmínky, jako zájemci z Česka.

Existují poplatky za delší studium i pro neúspěšné studenty slovenských vysokých škol a soukromých vysokých škol?

Ne. Studenti slovenských vysokých škol nejsou evidování v matrice studentů České republiky. Předchozí neúspěšná studia na Slovensku se proto nezapočítávají do doby studia a nevzniká díky nim povinnost platit poplatek za delší studium. Do doby pro stanovení poplatku za delší studium se rovněž nezapočítávají předchozí neúspěšná studia na soukromých vysokých školách v České republice.

Pozor: poplatek za delší studium se samozřejmě vztahuje na slovenské občany, kteří neúspěšně studovali na veřejné nebo státní vysoké škole v ČR.

bottom of page